"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

Goals & Objective

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको  उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको छ ।

 • संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सहकारी नियमनका संलग्न कर्मचारीहरुको लागि प्रशिक्षणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी संचालन गर्ने
 • विभिन्न संघसंस्था तथा निकायहरुबाट संचालन हुने सहकारी शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरणमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने
 • विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा संचालन हुनेसहकारी शैक्षिक कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने
 • स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट संचालन हुने सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरुमा सहयोग पुर्याउने
 • सहकारी प्रशिक्षणको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन परामर्शका कार्यहरु गर्ने
 • सहकारिता प्रवद्र्धन तथा विकासको लागि उपयुक्त तालिम नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने,
 • आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति, रणनीति तथा लक्ष्यहरूको परिधिभित्र रहेर केन्द्रीय एवं क्षेत्रीयस्तरमा सहकारी प्रशिक्षणको वार्षिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने,
 • सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई मागमा आधारित एवं उपलब्धि मूलक तुल्याउन पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण विधिहरूको परिमार्जन गर्ने गराउने,
 • स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिमका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गराई नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने,
 • सहकारी सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गराउने,
 • प्रशिक्षण सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, गराउने,
 • प्रचलित कानुन र प्रत्यायोजित अख्तियारी बमोजिम प्रशिक्षण केन्द्रको कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन र आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने,
 • तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने ।

Recent Activities

01 Mar
2024

Notice regarding to provide articles related to cooperative sectors

Read More
25 July
2023

Notice of training conducted in the F/Y 2080/81

Read More
28 Apr
2023

सहकारी नियामक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि सहकारीता सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रम

Read More
10 Feb
2023

Proactive Disclousre 2079 Karthik to Poush

Read More
10 Feb
2023

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रवाट प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पनन्न गरि प्रशिक्षक बन्नु भएको व्यक्तिहरुको नामवली

Read More
14 Apr
2022

Proactive Disclousre 2079 Baishak to to Aasar

Read More