"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

Constitution of Nepal