"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

Action plan/Directives

S.N Title
1 सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी न्यूनतम निर्धारकहरू, २०८० Download
2 सहकारी सम्बन्धी शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण समितिको कार्यविधि, 2079 Download
3 सहकारी क्षेत्रको वित्तिय प्रतिवेदन ढाँचा(लेखा निति,लेखा सुची र लेखा मापदण्ड)2076 Download
4 सहकारी सम्बन्धी शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण समितिको कार्यविधि, 2079 Download
5 सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका 2075 Download
6 सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, 2073 Download
7 सहकारी संस्था दर्ता दिघदर्शन 2074 Download
8 सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, 2076 (AGM Procedure) with 1st amendment incl Download
9 बचतऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी सुपरिवेक्षण निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, 2077 Download
10 सहकारी एकीकरण तथा बिभाजन निर्देशिका Download
11 सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संचालन कार्यविधि,2077 Download
12 सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, 2074 Download