"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

Acts, Policy & Regulation

S.N Title
1 गरिबी निवारण नीति, २०७६ Download
2 गरिबी निवारण कोष ऐन, २०६३ Download
3 National Co-operative Policy 2012 Download
4 Co-operative Rules, 2018 Download
5 Cooperative Act, 2074 Download