"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

News & Notices

01 Mar
2024

सहकारी सम्बन्धी लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

Read More
25 July
2023

आ.व. २०८०।८१ मा सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रमको जानकारी सम्बन्धमा।

Read More
28 Apr
2023

Co-operative training course for employees working in co-operative regulatory bodies

Read More
10 Feb
2023

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रवाट प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पनन्न गरि प्रशिक्षक बन्नु भएको व्यक्तिहरुको नामवली

Read More
11 Aug
2022

सल्लाह/सुझाव/राय उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।

Read More
08 Aug
2022

तालिमको जानकारी तथा सहभागिता सम्बन्धमा।

Read More
05 Aug
2022

Proactive Disclousre 2079 Baishak to to Aasar

Read More
29 July
2022

दक्ष/विशेषज्ञहरूको विवरण फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना।

Read More
11 May
2022

मर्मत सुधार सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी

Read More
22 Apr
2022

Proactive disclosure 2078 Magh to Chaitra

Read More
21 Apr
2022

सहकारी संस्थामा अपनाइएका असल अभ्यासको लागि प्रस्ताव आह्वान

Read More
12 Aug
2021

proactive disclousre 2078 Baishak to Asar

Read More