"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

Administration and Training Management

 • मातहतका अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन।
 • प्रचलित कानुन र प्रत्यायोजित अख्तियारी बमोजिम प्रशिक्षण केन्द्रको कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन र आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू,
 • प्रशिक्षण सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदनहरू तयार,
 • सहकारी सम्बद्ध संघसंस्थाहरू सँगको साझेदारीमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन,
 • सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू लाई मागमा आधारित एवं उपलब्धिमूलक तुल्याउन प्रशिक्षण विधिहरूको परिमार्जन,
 • आवधिक योजना र कार्यक्रम तर्जुमा,
 • सहकारिता प्रवर्द्धन तथा विकासको लागि उपयुक्त तालिम नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा,
 • छात्र वास व्यवस्थापन
 • पुस्तकालय व्यवस्थापन।
 • केन्द्रको मौजुदा सम्पत्ति व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्था र सुरक्षा लगायतका कार्यहरू।
 • केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र अन्तर्गतमा कार्यरत अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण सहितको अभिलेख,
 • तोकिए अनुसारको विषयमा प्रशिक्षण सञ्चालन,
 • केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यहरू,
 • सहकारी
 • प्रशिक्षक
 • नायब सुब्बा
 • लेखापाल
 • कम्प्युटर ओपेरटर
 • खरिदार
 • ह.स.चा
 • कार्यालय सहयोगी 

Recent Activities

01 Mar
2024

Notice regarding to provide articles related to cooperative sectors

Read More
25 July
2023

Notice of training conducted in the F/Y 2080/81

Read More
28 Apr
2023

सहकारी नियामक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि सहकारीता सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रम

Read More
10 Feb
2023

Proactive Disclousre 2079 Karthik to Poush

Read More
10 Feb
2023

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रवाट प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पनन्न गरि प्रशिक्षक बन्नु भएको व्यक्तिहरुको नामवली

Read More
14 Apr
2022

Proactive Disclousre 2079 Baishak to to Aasar

Read More