"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

Tasks

Recent Activities

01 Mar
2024

Notice regarding to provide articles related to cooperative sectors

Read More
25 July
2023

Notice of training conducted in the F/Y 2080/81

Read More
28 Apr
2023

सहकारी नियामक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि सहकारीता सम्बन्धी तालिम पाठ्यक्रम

Read More
10 Feb
2023

Proactive Disclousre 2079 Karthik to Poush

Read More
10 Feb
2023

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रवाट प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पनन्न गरि प्रशिक्षक बन्नु भएको व्यक्तिहरुको नामवली

Read More
14 Apr
2022

Proactive Disclousre 2079 Baishak to to Aasar

Read More