"देशमा सुशासनयुक्त सहकारी संस्कृतिको निर्माण"

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौ

फारमहरू

सि.नं शीर्षक
Proactive Disclousre २०७९ Baishak to to Aasar डाउनलोड
Proactive disclousre २०७७ Shrawan to Ashoj डाउनलोड
Proactive disclousre २०७७ Baishak to Asar डाउनलोड
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ।व। २०७६र०७७ डाउनलोड
वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७र०७८ डाउनलोड
Capacity development in coopeative डाउनलोड
Paper on Governance in Cooperative डाउनलोड
Cooperative act २०७४ डाउनलोड
Cooperative Accounting Booklet डाउनलोड
१० Digdarshan डाउनलोड
११ Sahakari punja ९ डाउनलोड
१२ सम्पत्ति सुद्धिकरण डाउनलोड
१३ दक्ष/विशेषज्ञहरूको विवरण फाराम डाउनलोड