Work Division

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका कार्यहरु

 

·         संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सहकारी नियमनका संलग्न कर्मचारीहरुको लागि प्रशिक्षणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी संचालन गर्ने।

·         विभिन्न संघसंस्था तथा निकायहरुबाट संचालन हुने सहकारी शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणी करणमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने।

·         विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा संचालन हुने सहकारी शैक्षिक कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने।

·         स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार बाट संचालन हुने सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरुमा सहयोग पुर्याउने।

·         सहकारी प्रशिक्षणको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन परामर्शका कार्यहरु गर्ने।

·         सहकारिताप्रवद्र्धनतथाविकासकोलागिउपयुक्ततालिमनीतितथाकार्यक्रमकोतर्जुमागर्ने,

·         आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति, रणनीति तथा लक्ष्यहरूको परिधि भित्र रहेर केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरमा सहकारी प्रशिक्षणको वार्षिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने।

·         सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू लाई मागमा आधारित एवं उपलब्धि मूलक तुल्याउन पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण विधिहरूको परिमार्जन  गर्ने गराउने।

·         स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिमका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गराई नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने।

·         सहकारी सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गराउने।

·         प्रशिक्षण सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, गराउने।

·         प्रचलित कानुन र प्रत्यायोजित अख्तियारी बमोजिम प्रशिक्षण केन्द्रको कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन र आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी  कार्यहरू गर्ने।

·         तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने।

 

क. प्रशासन तथा तालिम व्यवस्थापन शाखा

·         केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यहरू,

·         तोकिए अनुसारको विषयमा प्रशिक्षण सञ्चालन,

·         केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र अन्तर्गतमा कार्यरत अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण सहितको अभिलेख,

·         केन्द्रको मौजुदा सम्पत्ति व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्था र सुरक्षा लगायतका कार्यहरू।

·         पुस्तकालय व्यवस्थापन।

·         छात्र वास व्यवस्थापन

·         सहकारिता प्रवर्द्धन तथा विकासको लागि उपयुक्त तालिम नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा,

·         आवधिक योजना र कार्यक्रम तर्जुमा,

·         सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू लाई मागमा आधारित एवं उपलब्धिमूलक तुल्याउन प्रशिक्षण विधिहरूको परिमार्जन,

·         सहकारी सम्बद्ध संघसंस्थाहरू सँगको साझेदारीमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन,

·         प्रशिक्षण सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदनहरू तयार,

·         प्रचलित कानुन र प्रत्यायोजित अख्तियारी बमोजिम प्रशिक्षण केन्द्रको कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन र आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू,

·         मातहतका अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन सुपरिवेक्षण तथा मूल्यांकन।

 

ख. अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श शाखा

·         प्रशिक्षार्थीहरूले हासिल गरेको ज्ञान तथा सीपको अनुगमन,

·         प्रशिक्षणको माग र आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण,

·         प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको लागि पाठ्यक्रमहरूको विकास,

·         प्रशिक्षण सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम तयार,

·         विभिन्न संघ संस्था तथा निकायहरुबाट संचालन हुने सहकारी शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरणमा आवश्यक सहयोग

·         विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा संचालन हुने सहकारी शैक्षिक कार्यक्रममा सहयोग,

·         स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट संचालन हुने सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरुमा सहयोग,

सहकारी प्रशिक्षणको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन परामर्शका कार्यहरु,